Категорије

недеља, 16. октобар 2016.

АЛЕКСЕЈ Ф. ЛОСЕВ, Писмо Марији Јудиној


Ево је­ди­ног за­до­вољ­ства ко­је ћу се­би до­пу­сти­ти у од­но­су на Вас. У све­му оста­ло­ме – од­сту­пам и кла­њам се… Сва­ки је чо­век – тај­на, и свак во­ди свој раз­го­вор с Бо­гом. Не­ка Ва­ше тај­не за ме­не оста­ну не­так­ну­те! Ево, не­ко­ли­ко ме­ста из Ва­шег та­ње­јев­ског квин­те­та и са­да ми још зву­че у уши­ма, јер већ не знаш да ли се то за­о­рио кла­вир, или су не­ки са­свим нео­в­да­шњи гла­со­ви. Дру­ги пи­ја­нист на це­лом рас­ко­шном кла­вир­ском кон­цер­ту не мо­же да до­не­се та­кав ути­сак, ко­ји сте та­да до­не­ли Ви – сви­ра­ју­ћи са­ма ме­ђу пе­то­ро! И та же­на је – ми­сти­ка за­си­ће­но­сти, апо­те­о­за са­мо­љу­бља, врх хлад­но­ће и ра­ци­о­на­ли­зма. Зар то ни­је тај­на? Зар то ни­је тај­на, још и ве­ћа од ра­дин­ске тај­не?
Пра­штај­те!
Лосев у писму Марији Јудиној)
(„Уз­ви­ше­но при­ја­тељ­ство“ Алек­се­ја Фјо­до­ро­ви­ча Лосева и светски познате пијанисткиње Ма­ри­је Ве­ни­ја­ми­нов­не Јудине се об­но­ви­ло по­сле фи­ло­со­фо­вог осло­бо­ђе­ња, али је тра­ја­ло не­ду­го. Раз­лог рас­ки­да је ро­ман  „Жена мислилац“ ко­ји јој је аутор дао на чи­та­ње. Обо­је су на­ста­ви­ли соп­стве­не, ду­ге, жи­во­те, али се ви­ше ни­ка­да ни­су сре­ли).

Нема коментара:

Постави коментар